24 października, 2019

Bezpłatne badania anty-HCV dla mieszkańców Zambrowa  

Bezpłatne badania anty-HCV dla mieszkańców Zambrowa 15 minut może uratować życie. Bezpłatne testy anty-HCV dla mieszkańców Podlasia. Kilka kropli krwi i 15 minut. Tylko tyle wystarczy, […]
22 października, 2019

Zambrów – trzecie najtańsze miasto w Polsce

Zgodnie z rankingiem opracowanym przez firmę doradczą Curulis – Miasto Zambrów zajmuje 1 miejsce w województwie podlaskim i 3 miejsce w Polsce pod względem wydatków na […]
21 października, 2019

XIX Dzień Papieski

XIX Dzień Papieski “Wstańcie, chodźmy!” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, który w Zambrowie obchodzono w niedzielę 20 października. W programie tradycyjnie odbyła się msza święta […]
21 października, 2019

Gala Sportu 2019 – najlepsi zawodnicy wyróżnieni przez burmistrza

Gala Sportu 2019 – najlepsi zawodnicy wyróżnieni przez burmistrza Młodzi zambrowscy sportowcy 19 października br. zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2018/2019 podczas Gali Sportu […]
21 października, 2019

Miejski Dzień Seniora

Miejski Dzień Seniora 18 października 2019 roku w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się  Miejski Dzień Seniora. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. […]
17 października, 2019

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XII […]
11 października, 2019

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 14 października w całej Polsce obchodzone jest święto oświaty i szkolnictwa wyższego potocznie nazywane Dniem Edukacji Narodowej lub Dniem Nauczyciela. Z […]
11 października, 2019

Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza na Miejski Dzień Seniora

10 października, 2019

Informacja – konsultacje

I N F O R M A C J A Informuję, że w dniu 10 października 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility