16 listopada, 2021

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze: Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo 2021-20271 W dniach 18-19 listopada 2021 r. w Tykocinie odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze: Efektywna współpraca: […]
16 listopada, 2021

Teatr Eksperymentalny dla dzieci

Zajęcia teatru eksperymentalnego dla dzieci W Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie prowadzone są zajęcia teatru eksperymentalnego dla dzieci od 10. roku życia. Zajęcia odbywają się w […]
16 listopada, 2021

Taniec Bachata Lady Style

Zajęcia taneczne – Bachata Lady Style Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie poszerzył swoja ofertę dydaktyczną o kolejne zajęcia taneczne.Tym razem są to spotkania adresowane do pań […]
16 listopada, 2021

Konkurs “Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynki”

Konkurs plastyczny “Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynki” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie organizuje konkurs plastyczny “Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynki” adresowany do młodzieży i osób dorosłych.Termin […]
15 listopada, 2021

103. rocznica odzyskania niepodległości

Miejskie obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości w Zambrowie 11 listopada 2021 r. przypadła 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Zambrowie główna część tegorocznych obchodów rozpoczęła […]
15 listopada, 2021

Jubileusz 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów

Uroczyste obchody Jubileuszu 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów 10 listopada 2021 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyły się uroczystości jubileuszu 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów. Na […]
9 listopada, 2021

Koncert “Ta, co nie zginęła”

Zaproszenie na koncert “Ta, co nie zginęła” Dnia 11 listopada o godzinie 16.00 w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbędzie się koncert niepodległościowy “Ta, […]
8 listopada, 2021

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów Projekt nr: WND-RPPD.05.01.00-20-0847/20 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego […]
8 listopada, 2021

Skrócone godziny pracy Urzędu Miasta 10.11.2021 r.

Skrócone godziny pracy Urzędu Miasta w dniu 10.11.2021 r. Informujemy, że w dniu 10.11.2021 r. (środa) Urząd Miasta będzie czynny do godziny 13.00. UM Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility