9 marca, 2018

“Prestige Męski” nowym partnerem zambrowskich programów

“Prestige Męski” nowym partnerem zambrowskich programów 9 marca 2018 roku do programów “Zambrowska Karta Seniora 60+” i “Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” dołączyło Przedsiębiorstwo Handlowe „Kosmos” Krzysztof […]
9 marca, 2018

Prestige Męski nowym partnerem „Zambrowskiej Karty Seniora 60+”

Prestige Męski nowym partnerem „Zambrowskiej Karty Seniora 60+” 9 marca 2018 roku do programu „Zambrowska Karta Seniora 60+” dołączyło Przedsiębiorstwo Handlowe „Kosmos” Krzysztof Kosmowski z siedzibą […]
9 marca, 2018

Prestige Męski nowym partnerem “Zambrowskiej Karty Rodziny 3+”

Prestige Męski nowym partnerem “Zambrowskiej Karty Rodziny 3+” 9 marca 2018 roku do programu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+” dołączyło Przedsiębiorstwo Handlowe “Kosmos” Krzysztof Kosmowski z siedzibą […]
9 marca, 2018

Członkowie Polskiego Związku Niewidomych świętowali Międzynarodowy Dzień Kobiet

Ponad 40 członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Zambrowie świętowało Międzynarodowy Dzień Kobiet. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz […]
8 marca, 2018

Młodzi zambrowianie nagrodzeni w konkursie “Młodzież zapobiega pożarom”

8 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyły się eliminacje do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Wyniki zmagań przestawiają się następująco: II […]
6 marca, 2018

8 marca nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zambrów

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta […]
6 marca, 2018

MIiR I PARP ogłasza nabór wniosków do konkursu “Badania na rynek”

Nabór wniosków na konkurs “Badania na rynek” Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie w ramach działania 3.2.1 […]
28 lutego, 2018

Koncert zespołu Feel z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza na koncert zespołu FEEL z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Koncert odbędzie się 10 marca 2018 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowo […]
27 lutego, 2018

Ankieta – wymiana tradycyjnego nie-ekologicznego źródła ogrzewania

Ankieta – wymiana tradycyjnego nie-ekologicznego źródła ogrzewania Zapraszamy do wypełnienia ankiety przeznaczonej  dla osób, które są mieszkańcami i właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Miasta Zambrów planujących […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility