7 maja, 2020

Wsparcie pracowników medycznych w sytuacji COVID-19

Wsparcie pracowników medycznych i ochrony dzieci w sytuacji COVID-19 Stowarzyszenie Polski Oddział Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem przygotowało ulotkę informacyjną dla osób zajmujących się transportem […]
6 maja, 2020

Ogłoszenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku

Ogłoszenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
5 maja, 2020

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje współczesne zdjęcia Sybiraków i ich rodzin

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje współczesne zdjęcia Sybiraków i ich rodzin Muzeum Pamięci Sybiru przy pomocy współczesnych fotografii chce upamiętnić osoby zesłane na Sybir i ich rodziny. […]
4 maja, 2020

Komunikat w sprawie komunikacji miejskiej

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 04 maja  2020 r. w sprawie  funkcjonowania  komunikacji miejskiej  w Zambrowie. W dniach od 04 do 08 maja  2020 r. […]
4 maja, 2020

Prośba o zachowanie czystości

Szanowni Państwo  Stan epidemii koronawirusa w kraju powoduje konieczność przestrzegania przepisów sanitarnych. Stosowanie się do wymogów sanitarnych, nie zwalnia nas jednak z obowiązku dbania o porządek w […]
4 maja, 2020

Otwarcie przedszkoli pod koniec maja. Żłobek nieczynny do odwołania

Otwarcie przedszkoli pod koniec maja. Żłobek nieczynny do odwołania Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że otwarcie miejskich przedszkoli planowane jest na dzień 25 maja 2020 r. Żłobek […]
4 maja, 2020

Miejskie obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miejskie obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Mija 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rokrocznie obchodziliśmy to ważne dla nas Polaków święto w sposób […]
30 kwietnia, 2020

Komunikat Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie informuje, że od dnia 4 maja 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna MOK w Zambrowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej z siedzibą przy […]
29 kwietnia, 2020

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja. Wywieśmy flagi narodowe

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja. Wywieśmy flagi narodowe Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto obchodzone 2 maja, które wprowadzone zostało na […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility