13 czerwca, 2022

Spotkanie z laureatami

Spotkanie z laureatami 10 czerwca 2022r. w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z laureatami konkursów przedmiotowych i […]
13 czerwca, 2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Urząd Miasta Zambrów po raz kolejny przypomina o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności […]
13 czerwca, 2022

Reprodukcje hafciarskie znanych malarzy

Reprodukcje hafciarskie znanych malarzy 10 czerwca 2022r. odbyły się kolejne warsztaty haftu. Panie wykonywały swoje obrazy, uczyły się retuszować błędy i jak poprawiać by obraz wyglądał […]
13 czerwca, 2022

Koncepcja skate parku do konsultacji społecznych

Koncepcja skate parku do konsultacji społecznych Urząd Miasta Zambrów jest w trakcie opracowania projektu zagospodarowania terenu przy ul. Polowej, na którym przewidziany jest między innymi skate […]
10 czerwca, 2022

WAKACJE Z PLASTYKĄ

WAKACJE Z PLASTYKĄ W okresie wakacji MOK w Zambrowie organizuje zajęcia plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych: – 26.06. – 01.07. (godz. 10.00 – 11.30) dla […]
10 czerwca, 2022

12. Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych

12. Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych W dniach 25-26 czerwca w Zambrowie odbędzie się 12. Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych, w ramach której zaprezentują się: – Młodzieżowa […]
10 czerwca, 2022

Zaproszenie na Koncert Doroczny

Zaproszenie na Koncert Doroczny Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na Koncert Doroczny, który odbędzie się 14 czerwca o godz. 18.00 w Państwowej Szkole Muzycznej […]
10 czerwca, 2022

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 1 czerwca br. podpisany został akt notarialny powołujący do życia pierwszą na Podlasiu Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Wspólnikami – założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie […]
10 czerwca, 2022

Paintballowy Puchar Warszawy

Paintballowy Puchar Warszawy 28 maja br. na polu Fort Blizne odbył się Paintballowy Puchar Warszawy. Organizatorem był Warszawski Klub Paintballowy. Zawodnik NexXTeaM Zambrów Marcin Ciborowski wygrał […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility