12 lutego, 2021

Koncert Walentynkowy

14 lutego o godzinie 18.00 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie udostępni na stronie facebook.com/mokzambrow koncert “Amor Meus” nagrany z okazji Dnia Świętego Walentego. Podczas koncertu usłyszymy […]
11 lutego, 2021

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0616 ha położonej w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego

10 lutego, 2021

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych zadań publicznych w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu dokonania rozstrzygnięć konkursów ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych w 2021 r. Uprzejmie informuję, że zgodnie […]
9 lutego, 2021

Informacja o przedłużeniu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Urząd Miasta Zambrów informuje, że termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 r. zostaje przedłużony do 16.02.2021 r.
8 lutego, 2021

Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia

Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej  na rok 2021   Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w […]
8 lutego, 2021

Zaproszenie na wystawę malarstwa Anny Kochańskiej pt. “DoznAnia”

Galeria Sztuki “Labirynt” ma zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę malarstwa Anny Kochańskiej pt. “DoznAnia”. Prezentowane na niej obrazy są inspirowane naturą, emocjami i kobiecym pięknem. Wernisaż […]
4 lutego, 2021

OTWARCIE KLUBU SENIORA OD MARCA 2021

Od dnia 01.03.2021 r. planowane jest, przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego,  rozpoczęcie działalności Klubu Seniora zlokalizowanego w Zambrowie, ul. Łomżyńska 4. Utworzenie Klubu Seniora było możliwe dzięki pozyskaniu […]
3 lutego, 2021

“KONCERT NOWOROCZNY” Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej

W najbliższą niedzielę 7 lutego br. odbędzie się “KONCERT NOWOROCZNY” Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Jego premiera on-line będzie miała miejsce o […]
3 lutego, 2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku.

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku. Poniżej zamieszczamy treści poszczególnych […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility