8 marca, 2021

Najlepszego Drogie Panie

5 marca, 2021

Stypendium Horyzonty czeka na Ciebie

Stypendium Horyzonty czeka na Ciebie Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole […]
4 marca, 2021

Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie

Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie Tytuł projektu: Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do […]
4 marca, 2021

Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie […]
4 marca, 2021

Zambrów w fotografii 3D

Zambrów w fotografii 3D W ramach projektu „Podlaskie – Ojczyzna Ojczyzn” można obejrzeć wybrane miejsca Zambrowa w 3d Celem projektu jest zachowanie od zapomnienia wyjątkowo cennych […]
3 marca, 2021

Komunikat dla przedsiębiorców ws. opadów komunalnych

3 marca, 2021

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet Dnia 8 marca br. o godzinie 18.00 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie udostępni na […]
1 marca, 2021

Klub Seniora w Zambrowie oficjalnie otwarty

Klub Seniora w Zambrowie oficjalnie otwarty 01.03.2021r. swoją działalność rozpoczął Klub Seniora zlokalizowany w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4. Oficjalnego otwarcia klubu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów […]
26 lutego, 2021

Kampania informacyjna „Twój e-PIT”

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US 15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility