15 kwietnia, 2020

UWAGA!!! Ważna informacja dotycząca bezpłatnych maseczek

UWAGA!!! Ważna informacja dotycząca bezpłatnych maseczek Dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które piszą do nas maile z prośbą o dostarczenie maseczek ochronnych w imieniu swoich sąsiadów […]
14 kwietnia, 2020

80. rocznica zbrodni w Katyniu. Burmistrz Miasta upamiętnił ofiary

80. rocznica zbrodni w Katyniu. Burmistrz Miasta upamiętnił ofiary Mija 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Co roku w Zambrowie odbywały się uroczyste obchody – wspólna modlitwa, odśpiewanie […]
14 kwietnia, 2020

Odwołanie imprez i uroczystości miejskich

Odwołanie imprez i uroczystości miejskich Burmistrz Miasta Zambrów podjął decyzję o odwołaniu następujących imprez i uroczystości: •             18.04.2020 – Święto MP 1 •             19.04.2020 – obchody […]
14 kwietnia, 2020

Projekt „Zdalna szkoła”

Projekt „Zdalna szkoła” Miasto Zambrów przystąpiło do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego […]
10 kwietnia, 2020

Seniorze zamów maseczkę ochronną

Seniorze zamów maseczkę ochronną Szanowni Państwo, Otrzymaliśmy bardzo dużo wiadomości e-mail od Państwa. Harcerze z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „SIEDEM OGNI” oraz ratownicy z grupy Ratowniczej […]
9 kwietnia, 2020

Wesołego Alleluja

Wesołego Alleluja
9 kwietnia, 2020

Mamy 2017 gotowych maseczek. Harcerze ruszyli z dystrybucją

Mamy 2017 gotowych maseczek. Harcerze ruszyli z dystrybucją Szanowni Państwo, Na dzień dzisiejszy mamy uszytych 2017 maseczek. Harcerze wczoraj ruszyli z dystrybucją. Idziemy pełną parą dzięki […]
8 kwietnia, 2020

Ogłoszenie – stypendia szkolne

OGŁOSZENIE !!! Urząd Miasta Zambrów informuje, że dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów na edukację w ramach stypendium szkolnego można składać w następujących terminach: do dnia 30.04.2020 r. […]
7 kwietnia, 2020

Mamy już ponad 1000 maseczek ochronnych!

Mamy już ponad 1000 maseczek ochronnych! Szanowni Państwo, Do końca wczorajszego dnia do Biura Promocji spłynęło ponad 1000 maseczek ! Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim Paniom […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility