9 grudnia, 2020

Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta Zambrów

Dyskusja publiczna realizowana w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzana jest na podstawie zapisów art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. […]
9 grudnia, 2020

Rozstrzygnięcie konkursu “Zambrów w 2040r.”

Rozstrzygnięcie konkursu “Zambrów w 2040r.” W listopadzie br. odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Zambrów w  2040 r.” pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Zambrów. Na konkurs […]
9 grudnia, 2020

Informacja dla uczestników projektu “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”

Informacja dla uczestników projektu “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” Drodzy Mieszkańcy – Uczestnicy Projektu, w związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, […]
8 grudnia, 2020

Harmonogram odbioru opadów komunalnych na 2021 rok

7 grudnia, 2020

Św. Mikołaj z orszakiem odwiedził miejskie placówki oświatowe

Św. Mikołaj z orszakiem odwiedził miejskie placówki oświatowe 6 grudnia tradycyjnie obchodzimy w całej Polsce Mikołajki. Najmłodsi z niecierpliwością wyczekują św. Mikołaja. Dziś na specjalnie zaproszenie […]
7 grudnia, 2020

Regulamin, zarządzenie, deklaracja, zgoda Klubu Seniora

Regulamin, zarządzenie, deklaracja, zgoda Klubu Seniora Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Klubu Seniora w Zambrowie oraz załącznikami.
7 grudnia, 2020

Świąteczna iluminacja oficjalnie rozbłysła nad zambrowskim zalewem

Świąteczna iluminacja oficjalnie rozbłysła nad zambrowskim zalewem 6 grudnia punktualnie o godz. 17.00 Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski w towarzystwie przedstawicielki młodego pokolenia – Poli, uroczyście […]
4 grudnia, 2020

Nabór uczestników do Klubu Seniora

OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora. Jeżeli jesteś: mieszkańcem Zambrowa, kobietą w wieku 60+, mężczyzną w wieku 65+, i […]
4 grudnia, 2020

Klub Seniora informacje ogólne

Klub Seniora informacje ogólne Miasto Zambrów realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 pod nazwą: Utworzenie i wyposażenie Klubu […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility