30 listopada, 2020

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 192.100,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020: 150.000,00 zł. Okres […]
30 listopada, 2020

Na Mikołajki rozbłyśnie magiczna choinka

Na Mikołajki rozbłyśnie magiczna choinka Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, tegoroczne Mikołajki będą miały inny charakter. 6 grudnia 2020 roku na zalewem miejskim rozbłyśnie Magiczna […]
27 listopada, 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora I. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie; posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z […]
23 listopada, 2020

Komunikat w sprawie spisu rolnego

KOMUNIKAT Gminne Biuro Spisowe w Zambrowie przypomina, że tylko do dnia 30 listopada 2020 roku prowadzony jest Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych, udział w spisie […]
20 listopada, 2020

Pani Helena Brzózka dziś kończy 100 lat

Pani Helena Brzózka dziś kończy 100 lat Dnia 20 listopada 2020r. Pani Helena Brzózka, mieszkanka Zambrowa ukończyła 100 lat. Sto lat to piękny wiek, który osiągają […]
20 listopada, 2020

Burmistrz pogratulował sukcesów młodej zambrowiance Patrycji Buczyńskiej

Burmistrz pogratulował sukcesów młodej zambrowiance Patrycji Buczyńskiej Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski gościł dziś w swoim gabinecie Patrycję Buczyńską – zambrowiankę, uczennicę 3 klasy I LO […]
17 listopada, 2020

Sesja Rady Miasta 24 listopada 2020

Sesja Rady Miasta 24 listopada 2020  Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXII sesja Rady […]
12 listopada, 2020

Miejskie obchody 102. rocznicy odzyskania Niepodległości

Miejskie obchody 102. rocznicy odzyskania Niepodległości 11 listopada w całej Polsce obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania Niepodległości. Tegoroczne obchody były inne niż dotychczas. Pandemia koronawirusa wymusiła wiele […]
10 listopada, 2020

MAGIA ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I ŚNIEŻYNKI konkurs plastyczny MOK

MAGIA ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I ŚNIEŻYNKI konkurs plastyczny MOK Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie po raz kolejny organizuje konkurs plastyczny na najpiękniejszy zestaw ozdób choinkowych “MAGIA ANIOŁÓW, […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu