31 maja, 2022

Warsztaty artystyczne hafciarstwa

Warsztaty artystyczne hafciarstwa 27 maja odbyły się kolejne warsztaty artystyczne hafciarstwa. Panie wymieniały się opiniami i co nowego szykują do wyszycia w niedługim czasie. Twórcą projektu […]
30 maja, 2022

Informacja

30 maja, 2022

25. Dni Zambrowa

25. Dni Zambrowa W dniach 11-12 czerwca odbędą się 25. Dni Zambrowa, które uświetnią koncerty CLEO, AKCENTU oraz innych zespołów. Na scenie w ramach Konfrontacji Kulturalnych […]
30 maja, 2022

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ Dnia 5 czerwca o godzinie 16.00 z okazji Dnia Dziecka, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie organizuje koncert ph. “WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”. […]
26 maja, 2022

Mobilny Punkt Odbioru Krwi

Mobilny Punkt Odbioru Krwi Już 6 czerwca 2022 r. od godz. 08.30 do 13.00 na parkingu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży organizowany jest Mobilny Punkt Poboru […]
26 maja, 2022

MOTOSERCE – Krew Darem Życia

MOTOSERCE – Krew Darem Życia
24 maja, 2022

“Noc Muzeów” w Regionalnej Izbie Historycznej

Noc Muzeów w Regionalnej Izbie Historycznej W sobotę, 21 maja br. przy siedzibie Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie odbyła się „Noc Muzeów”. Na odwiedzających czekało wiele […]
24 maja, 2022

40-lecie Zespołu Ludowego Śpiewaczy “Laskowanki”

40-lecie Zespołu Ludowego Śpiewaczy “Laskowianki” W sobotę, 21 maja 2022 roku na sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” obchodził swoje 40-lecie. […]
23 maja, 2022

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Festyn z okazji Dnia Dziecka 27 maja 2022 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 na terenie stadionu miejskiego w Zambrowie odbędzie się festyn z Okazji […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility