16 sierpnia, 2021

Narodowy Spis Powszechny – samospis trwa do 30 września

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia […]
13 sierpnia, 2021

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

13 sierpnia, 2021

Komunikat z dn. 13.08.2021 – „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji”

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów  Na terenie Miasta Zambrów, w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 30 października 2021 r. zostanie przeprowadzona „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji”. […]
12 sierpnia, 2021

Zapraszamy do skorzystania z oferty MOK na najbliższy weekend

12 sierpnia, 2021

ZOSTAŃ Wolontariuszem/Wolontariuszką w Rejonie Zambrowa!

ZOSTAŃ Wolontariuszem/Wolontariuszką w Rejonie Zambrów! 1️⃣ Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl  2️⃣ Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym szefem-liderem 3️⃣ Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego […]
12 sierpnia, 2021

MODEL KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI – program przekwalifikowania zawodowego

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia – zgłoś się […]
10 sierpnia, 2021

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów z dn. 10.08.2021 – przystanek przy ul. Konopnickiej jest już czynny

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że przystanek przy ul. Konopnickiej jest już czynny. W związku z tym autobusy komunikacji miejskiej od dnia 10 sierpnia 2021r. będą kursować […]
10 sierpnia, 2021

Miasto Zambrów od września przystąpi do realizacji projektu „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”

Miasto Zambrów od września przystąpi do realizacji projektu „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”. Na projekt pozyskano dofinansowanie w wysokości 355 843,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu […]
9 sierpnia, 2021

IX rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa za nami

IX rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa za nami W sobotę 7 sierpnia 2021 r. odbyła się rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa zorganizowana w ramach […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility