28 stycznia, 2022

Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym rehabilitacji po COVID-19, na rok 2022

Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym rehabilitacji po COVID-19, na rok 2022 Burmistrz Miasta […]
28 stycznia, 2022

Badania profilaktyczne ratują życie!

27 stycznia, 2022

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMBROWSKIM

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMBROWSKIM Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w […]
27 stycznia, 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2022 roku z […]
25 stycznia, 2022

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie zachęca do zapoznania się […]
24 stycznia, 2022

Warsztaty rękodzieła “Malarstwo w hafciarstwie”

Warsztaty rękodzieła “Malarstwo w hafciarstwie” Dnia 21 stycznia rozpoczął się roczny projekt hafciarski p.t. “Malarstwo w hafciarstwie”. Projekt ma na celu popularyzację haftu różnego rodzaju poprzez […]
20 stycznia, 2022

OGŁOSZENIE o terminie XXXIII sesji Rady Miasta Zambrów

OGŁOSZENIE o terminie XXXIII sesji Rady Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  25 stycznia 2021 r. (wtorek)o godz. 1200 odbędzie się XXXIII sesja […]
20 stycznia, 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku Ogłoszenie o konkursie – IV Liga – […]
20 stycznia, 2022

Sprzedaż Lokalu

Sprzedaż Lokalu K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility