22 października, 2018

Podziękowania Kazimierza Dąbrowskiego Burmistrza Miasta Zambrów

22 października, 2018

Kalendarz obchodów patriotycznych na 100-lecie odzyskania niepodległości

KALENDARZ MIEJSKICH OBCHODÓW PATRIOTYCZNYCH NA 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI NAZWA WYDARZENIA ORGANIZATOR LOKALIZACJA ADRESACI TERMIN, GODZINA Koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I […]
19 października, 2018

Burmistrz podsumował akcję Zambrów na rowery 2018

Burmistrz podsumował akcję Zambrów na rowery 2018 18 października 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyło się podsumowanie akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2018, której […]
17 października, 2018

Wyborco, sprawdź gdzie głosujesz!

Wyborco, sprawdź gdzie głosujesz! Już w najbliższą niedzielę 21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. W Zambrowie głosy należy oddawać w niżej wymienionych siedzibach obwodowych […]
17 października, 2018

Czujniki do pomiaru jakości powietrza już działają w mieście

Czujniki do pomiaru jakości powietrza już działają w mieście Od dnia dzisiejszego mieszkańcy mogą śledzić na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Zambrów jakość powietrza w mieście. Dzięki […]
15 października, 2018

Zmarł Piotr Skawski, emerytowany nauczyciel, aktywny społecznik, radny Rady Miasta Zambrów

Szanowni Państwo, Z głębokim żalem informuję, iż 15 października 2018 odszedł  znakomity zambrowianin Piotr Skawski emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, aktywny społecznik, radny Rady Miasta Zambrów w […]
15 października, 2018

Program współpracy Miasta Zambrów z organizacji pozarządowymi na lata 2019 – 2023

  Program współpracy Miasta Zambrów z organizacji pozarządowymi na lata 2019 – 2023 Informujemy, że w dniu 15 października 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz […]
15 października, 2018

XVIII Dzień Papieski

XVIII Dzień Papieski W ubiegłą niedzielę 14 października w całej Polsce odbyły się ogólnopolskie obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem: “PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”. Hasło jest zaczerpnięte bezpośrednio […]
12 października, 2018

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzony jest w całej Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono powołanie do życia […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility