10 października, 2022

Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej

Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej Jesteś po udarze? Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej. Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać? Pomożemy Ci się […]
7 października, 2022

Jak zmienia się nasze miasto? “Zambrów z wysoka” cz.1

Jak zmienia się nasze miasto? “Zambrów z wysoka” cz.1 Jak zmienia się nasze miasto? Niecodziennie z lotu ptaka można podziwiać nasze miasto, dlatego też pracownicy Biura […]
7 października, 2022

Nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zambrowie rozpoczął nowy rok akademicki 2022/2023. 6-tego października do braci studenckiej dołączyli nowi seniorzy. Uroczystego zainaugurowania […]
6 października, 2022

Wodny tor przeszkód z okazji 20-lecia Pływalni Miejskiej Delfin

Wodny tor przeszkód z okazji 20-lecia Pływalni Miejskiej Delfin Pływalnia Miejska Delfin zaprasza mieszkańców miasta i okolic od skorzystania z wodnego toru przeszkód w ramach 20-lecia […]
6 października, 2022

Konferencja z okazji 83. rocznicy zakończenia kampanii pt. „Wrzesień 1939 między Narwią, Bugiem i Wisłą”

Konferencja z okazji 83. rocznicy zakończenia kampanii pt. „Wrzesień 1939 między Narwią, Bugiem i Wisłą” 5 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się […]
5 października, 2022

Koło Fotograficzne w MOK

Koło Fotograficzne w MOK Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza do uczestnictwa w Kole Fotograficznym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Spotkania będą płatne (50zł/m-c), rozpoczną się […]
5 października, 2022

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej w PSM

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej w PSM Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, […]
5 października, 2022

Karta Dużej Rodziny? Przypominamy gdzie i jak złożyć wniosek o jej uzyskanie

Karta Dużej Rodziny? Przypominamy gdzie i jak złożyć wniosek o jej uzyskanie Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i uprawnień honorowanych w instytucjach publicznych, jak i […]
30 września, 2022

K O M U N I K A T Burmistrza Miasta Zambrów

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.113.2022 z dnia 29 września 2022r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie części działek, oznaczonych numerami geodezyjnymi […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility