10 stycznia, 2022

Koncert Noworoczny

Koncert Noworoczny w Państwowej Szkole Muzycznej w Zambrowie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów i […]
10 stycznia, 2022

Podsumowanie z działalności Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie

Podsumowanie z działalności Stowarzyszenia Szansa za rok 2021 Rada Stowarzyszenia Szansa przekazuje informację o działalności, udzielanym naszym podopiecznym  wsparciu i pomocy finansowej. Nasze działania są zgodne […]
4 stycznia, 2022

Wystawa rękodzieła Barbary Wądołowskiej.

Wystawa rękodzieła Barbary Wądołowskiej. Dnia 14 stycznia br. o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki „Labirynt” MOK w Zambrowie odbędzie się wernisaż wystawy rękodzieła Barbary Wądołowskiej. Wystawa […]
3 stycznia, 2022

Wybieramy Świetlną Stolicę Województwa Podlaskiego

Wybieramy Świetlną Stolicę Województwa Podlaskiego Wygrajmy plebiscyt Świeć się z Energą i zdobądźmy sprzęt AGD dla potrzebujących. Trzynasta edycja ogólnopolskiej akcji ŚWIEĆ SIĘ z Energą rozpoczęta! […]
3 stycznia, 2022

Konkurs „GRA O KRZYŻÓWKĘ”

Konkurs „GRA O KRZYŻÓWKĘ” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ogłasza konkurs na najlepszą krzyżówkę tematyczną dotyczącą wiedzy o filmie, historii kina, historii polskiej muzyki filmowej. Termin […]
29 grudnia, 2021

Koncert kolęd „Mędrcy Świata, Monarchowie”

Koncert kolęd „Mędrcy Świata, Monarchowie” Dnia 6 stycznia 2022 roku o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędzie się koncert kolęd „Mędrcy Świata, Monarchowie” […]
29 grudnia, 2021

Rada Miasta Zambrów przyłączyła się do Challengu charytatywnego „ZOSTAŃ MIKOŁAJEM FILPKA”

Rada Miasta Zambrów nominowana została do akcji „Zostań Mikołajem Filipka” przez Miasto Zambrów. Challenge polega na narysowaniu na dłoni przez pracowników nominowanych szkół, placówek, firm czapki […]
28 grudnia, 2021

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątku ruchomego, wycofanego z użytkowania z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania […]
28 grudnia, 2021

Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze

Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze Całkowita wartość inwestycji: 565.486,54 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 336.340,66 zł Okres realizacji: […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu