4 marca, 2022

Wybór ofert na wsparcie zadań publicznych w 2022 r.

Wybór ofert na wsparcie zadań publicznych w 2022 r. Zarządzenie – Plik PDF
4 marca, 2022

Wyniki oceny deklaracji udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” – nabór uzupełniający

Wyniki oceny deklaracji udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” – nabór uzupełniający Informujemy o wynikach naboru uzupełniającego uczestników projektu „Odnawialne źródła energii […]
3 marca, 2022

VI Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Zambrowa

VI Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Zambrowa 5 marca 2022r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie odbędzie się […]
2 marca, 2022

Spotkania z Muzyką – Poznajcie Pana Händla

Jerzy Fryderyk Händel – gwiazda, która lśniła za życia Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie serdecznie zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach cyklu “Spotkania z […]
2 marca, 2022

III Festiwal Ciast

III Festiwal Ciast 1 marca 2022r. w kawiarni Cafe Muza mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie po raz trzeci odbył się Festiwal Ciast. Swoje […]
28 lutego, 2022

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku […]
28 lutego, 2022

Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku

INFORMACJA o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku   Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod […]
28 lutego, 2022

Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku

INFORMACJA o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku   Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod […]
28 lutego, 2022

Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów

Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w roku 2022    Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility