15 czerwca, 2020

Pływalnia otwarta. Zapoznaj się z zasadami korzystania z obiektu

Pływalnia otwarta. Zapoznaj się z zasadami korzystania z obiektu Zasady korzystania z Pływalni Miejskiej w Zambrowie w trakcie trwania epidemii SARS-COV-12 opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa […]
12 czerwca, 2020

Burmistrz Miasta Zambrów odebrał od Prezydenta RP tablicę upamiętniającą stulecie Bitwy Warszawskiej

Burmistrz Miasta Zambrów odebrał od Prezydenta RP tablicę upamiętniającą stulecie Bitwy Warszawskiej W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Andrzeja […]
10 czerwca, 2020

Doceń Zambrów. Budujmy pozytywny wizerunek naszego miasta

Doceń Zambrów. Budujmy pozytywny wizerunek naszego miasta W ramach kontynuacji wieloletniej kampanii promocyjnej „Doceń Zambrów” opracowano banery z najbardziej rozpoznawalnymi symbolami i miejscami Zambrowa.  Tym razem […]
10 czerwca, 2020

Kino Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie otwarte od 12 czerwca

Kino Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie otwarte od 12 czerwca Od 12 czerwca wznawia funkcjonowanie Kino Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Prosimy o zapoznanie się z […]
10 czerwca, 2020

Młodzi zdolni. Najlepsi wyróżnieni przez burmistrza

Młodzi zdolni. Najlepsi wyróżnieni przez burmistrza 9 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbyło się spotkanie z laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym […]
8 czerwca, 2020

Pływania Miejska “Delfin” ponownie otwarta 15 czerwca

Pływania Miejska “Delfin” ponownie otwarta 15 czerwca Pływalna Miejska “Delfin” wznawia funkcjonowanie od dnia 15.06.2020 roku od godziny 11:00. Wymuszona przerwa w pracy spowodowana sytuacją epidemiczną […]
2 czerwca, 2020

Dzień Dziecka w Zambrowie. Klauni ze słodkościami przeszli ulicami miasta

Dzień Dziecka w Zambrowie. Klauni ze słodkościami przeszli ulicami miasta Wczoraj w godzinach popołudniowych ulicami miasta przeszli klauni, którzy rozdawali słodkości i balony dla najmłodszych mieszkańców […]
2 czerwca, 2020

Komunikat w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie  funkcjonowania  komunikacji miejskiej  w Zambrowie. W związku z nowymi wytycznymi wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów […]
27 maja, 2020

Klauni na Dzień Dziecka w Zambrowie

Klauni na Dzień Dziecka w Zambrowie 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku zaplanowana impreza plenerowa nie odbędzie się z uwagi na panującą pandemię […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility