24 maja, 2021

Nabór wniosków do programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów

Nabór wniosków do programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na […]
21 maja, 2021

I finał Powiatowego Zambrowskiego konkursu “English Expert”

I finał Powiatowego Zambrowskiego konkursu “English Expert” 24 uczniów z sześciu szkół podstawowych powiatu zambrowskiego uczestniczyło w I finale konkursu języka angielskiego pod patronatem starosty zambrowskiego […]
21 maja, 2021

Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta Zambrowski postanawia, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zambrowskim od dnia […]
20 maja, 2021

Na terenie Koszar działa już Centrum Monitoringu

Na terenie Koszar działa już Centrum Monitoringu W budynku na ul. Wojska Polskiego 43 powstało Centrum Monitoringu i Serwerowni. Dziś władze miasta, przedstawiciele spółek miejskich, Państwowej […]
17 maja, 2021

Koncert z okazji Dnia Matki – zaproszenie

Koncert z okazji Dnia Matki- zaproszenie Burmistrz Miasta Zambrów oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zapraszają na koncerty Haliny Mlynkovej zorganizowane z okazji Dnia Matki. […]
14 maja, 2021

Komunikat w sprawie ilości osób korzystających z komunikacji miejskiej

Komunikat w sprawie ilości osób korzystających z komunikacji miejskiej Na podstawie §24 pkt. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia […]
12 maja, 2021

Konkurs Zambrowska “EKIPA” – sfotografuj swoją Ekipę i zgarnij nagrody

Konkurs Zambrowska “EKIPA” – sfotografuj swoją Ekipę i zgarnij nagrody Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Zambrowska “Ekipa”. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę – […]
12 maja, 2021

Zaproszenie do udziału w projekcie “STRATEGOR”

Zaproszenie do udziału w projekcie “STRATEGOR” Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz […]
11 maja, 2021

Tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej zakwalifikowane do II etapu konkursu Grunt na Medal 2021

Tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej zakwalifikowane do II etapu konkursu Grunt na Medal 2021 Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie z decyzją komisji konkursowej tereny inwestycyjne, zlokalizowane […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility