14 grudnia, 2021

Pogadanka dotycząca segregacji odpadów

Pogadanka dotycząca segregacji odpadów Dnia 09 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 została przeprowadzona pogadanka dotycząca zasad segregowania odpadów komunalnych. W spotkaniu wzięły udział […]
14 grudnia, 2021

Zaproszenie na spotkanie dotyczące dofinansowania realizacji instalacji fotowoltaicznych w Zambrowie

Zaproszenie na spotkanie dotyczące dofinansowania realizacji instalacji fotowoltaicznych w Zambrowie Burmistrz Miasta Zambrów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła […]
13 grudnia, 2021

Koncert kolęd “Gwiazdka na Święta”

Koncert kolęd “Gwiazdka na Święta” Dnia 18 grudnia 2021 roku o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędzie się koncert kolęd “Gwiazdka na Święta” […]
13 grudnia, 2021

I Ty możesz zostać mikołajem Filipka

I Ty możesz zostać mikołajem Filipka Bardzo dziękujemy za nominowanie do challeng-u pracowników Urzędu Miasta Zambrów. Jednym z kryteriów oceny człowieka jest to, ile robi dla […]
8 grudnia, 2021

Lokale do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) […]
7 grudnia, 2021

Oficjalne zapalenie lampek na choince nad zalewem miejskim.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Świąteczny nastrój zawitał już do Zambrowa. Dnia 5 Grudnia 2021 roku o godzinie 16.00 na terenach zielonych nad zalewem […]
7 grudnia, 2021

Ogólnopolski zlot Mikołajów w wyszukanych pojazdach

Zaproszenie na ogólnopolski zlot Mikołajów w wyszukanych pojazdach Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza do wzięcia udziału w OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE MIKOŁAJÓW W WYSZUKANYCH POJAZDACH, który odbędzie […]
7 grudnia, 2021

Zaproszenie na koncert z cyklu “Spotkania z Muzyką”

Czwarty koncert z cyklu “Spotkania z Muzyką” w Państwowej Szkole Muzycznej w Zambrowie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia zaprasza na czwarty koncert z cyklu “Spotkania z […]
6 grudnia, 2021

Zambrów na rowery – Podsumowanie sezonu 2021

Zambrów na rowery – Podsumowanie sezonu 2021 3 grudnia 2021 r. w kawiarni “Cafe Muza” w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu