21 kwietnia, 2021

Bezpłatna mammografia 17 – 18 maja w Zambrowie

Bezpłatna mammografia 17 – 18 maja w Zambrowie Grupa LUXMED zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu […]
20 kwietnia, 2021

Ankieta dla mieszkańców ws. obwodnicy Zambrowa. Zostało 10 dni na wyrażenie swojej opinii!

Ankieta dla mieszkańców ws. obwodnicy Zambrowa. Zostało 10 dni na wyrażenie swojej opinii! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zaprasza do badania informacyjno […]
20 kwietnia, 2021

Marcin Wądołowski zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie “Najpiękniejsza palma i pisanka wielkanocna”

Marcin Wądołowski zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie “Najpiękniejsza palma i pisanka wielkanocna” Marcin Wądołowski z Zambrowa zajął I miejsce w kategorii osób dorosłych w konkursie na „Najpiękniejszą […]
19 kwietnia, 2021

„Cześć ich pamięci” – miejskie obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

„Cześć ich pamięci” – miejskie obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 18 kwietnia br. odbyły się w Zambrowie miejskie obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Z uwagi na […]
16 kwietnia, 2021

„Tu rodziła się Solidarność” – wystawa IPN do obejrzenia w centrum Zambrowa

„Tu rodziła się Solidarność” – wystawa IPN do obejrzenia w centrum Zambrowa Instytut Pamięci Narodowej przygotował cykl wystaw poświęconych kształtowaniu się ruchu opozycyjnego – „Tu rodziła […]
16 kwietnia, 2021

Państwowa Szkoła Muzyczna im W. Lutosławskiego w Zambrowie zyskała salę koncertową z prawdziwego zdarzenia

Państwowa Szkoła Muzyczna im W. Lutosławskiego w Zambrowie  zyskała salę koncertową z prawdziwego zdarzenia Zakończyła się budowa nowej Sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia […]
15 kwietnia, 2021

Spotkanie dotyczące omówienia wstępnych wariantów przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66

Spotkanie dotyczące omówienia wstępnych wariantów przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66 30 marca br. odbyło się spotkanie dotyczące omówienia wstępnych wariantów […]
12 kwietnia, 2021

Kulisy pracy sokolnika w Zambrowie. Wywiad z Igorem Kowalskim

Kulisy pracy sokolnika w Zambrowie. Wywiad z Igorem Kowalskim Od marca bieżącego roku na terenie Miasta Zambrów trwa płoszenie gawronów. Zajmują się tym doświadczeni sokolnicy, między […]
12 kwietnia, 2021

Święto Chrztu Polskiego. Wywieś flagę!

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility