3 lutego, 2021

“KONCERT NOWOROCZNY” Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej

W najbliższą niedzielę 7 lutego br. odbędzie się “KONCERT NOWOROCZNY” Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Jego premiera on-line będzie miała miejsce o […]
3 lutego, 2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku.

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku. Poniżej zamieszczamy treści poszczególnych […]
1 lutego, 2021

Trwa nabór na rachmistrza spisowego

Zgłoś się do urzędu i weź udział w rekrutacji! Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Szczegóły na https://spis.gov.pl/ Link do naboru w […]
29 stycznia, 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, […]
29 stycznia, 2021

Komunikat – Wydłużony termin składania deklaracji za gospodarowanie odpadami

28 stycznia, 2021

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów ws. szczepień z dn. 28.01.2021r.

27 stycznia, 2021

Zambrów w Sztuce

Od najbliższego piątku aż do 7 maja br. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie na swojej stronie FB będzie prezentował album “Zambrów w Sztuce”. Co tydzień zostaną […]
25 stycznia, 2021

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW ws. kursów komunikacji miejskiej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

W związku z panującym stanem pandemii, obowiązującymi obostrzeniami co do liczby przewożonych osób w autokarze, a także mając na uwadze dobro najmłodszych mieszkańców Zambrowa informuję, że […]
25 stycznia, 2021

Burmistrz podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za 34 lata pracy w Zambrowie

W piątek 22 stycznia br. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego z odchodzącym na emeryturę Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zambrowie panem Zygmuntem Dąbrowskim. Spotkanie […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility