5 października, 2020

Wydział Spraw Obywatelskich zamknięty do odwołania

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIASTA ZAMBRÓW JEST NIECZYNNY DO ODWOŁANIA W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY TEL. 271-22-10 um@zambrow.pl
29 września, 2020

Burmistrz podziękował Janowi Puchalskiemu za lata pracy w Zambrowie

Burmistrz podziękował Janowi Puchalskiemu za lata pracy w Zambrowie Dziś w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski w obecności proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej  […]
28 września, 2020

Konkurs “Wdzięczni bohaterom – świąteczne wsparcie dla kombatantów”

Konkurs “Wdzięczni bohaterom – świąteczne wsparcie dla kombatantów” Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW”. To szansa […]
28 września, 2020

Eksperci o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Eksperci o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 28 września br. na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencji prasowa poświęcona tematom gospodarowania odpadami komunalnymi. […]
23 września, 2020

Konkurs „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

Konkurs „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku, serdecznie zaprasza dzieci z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w […]
22 września, 2020

Akcja Sprzątanie Świata 2020

Akcja Sprzątanie Świata 2020 Celem akcji Sprzątanie Świata jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Zambrów oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. W […]
21 września, 2020

Ogłoszenie o przetargach

GP. 6840.5.2020 GP. 6840.6.2020 GP. 6840.7.2020 GP. 6840.8.2020 OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza przetargi ustne nieograniczone : Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0604 ha stanowiącej […]
21 września, 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny […]
21 września, 2020

81. rocznica Bitwy o Zambrów – prelekcje i promocja książki

81. rocznica Bitwy o Zambrów – prelekcje i promocja książki Prelekcje o charakterze historycznym oraz promocja książki Jarosława Strenkowskiego zwieńczyły obchody 81. rocznicy Bitwy o Zambrów. […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu