30 listopada, 2021

XI Mistrzostwa Polski International Budo Kai Zambrów 2021

XI Mistrzostwa Polski International Budo Kai Zambrów 2021 o charakterze Międzynarodowym W miniony weekend odbyły się  Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International BudoKai  w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr […]
30 listopada, 2021

Perkusyjne Sekrety – warsztaty

Makroregionalne warsztaty dla klas perkusji 6 grudnia 2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbędą się makroregionalne warsztaty dla nauczycieli […]
30 listopada, 2021

Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2021/2022

Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2021/2022 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie W dniu 27 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się inauguracja sezonu […]
29 listopada, 2021

Wyróżnienia Burmistrza “Zasłużony dla Miasta Zambrów”

Wyróżnienia Burmistrza “Zasłużony dla Miasta Zambrów” W dniu 25 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta Zambrów wydał zarządzenie Nr 0050.113.2021 w sprawie ustanowienia wyróżnienia Burmistrza “Zasłużony dla […]
29 listopada, 2021

Zakończenie VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda Lutosławskiego

Zakończenie VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda Lutosławskiego. W dniach 25-26 listopada 2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbył się VIII […]
25 listopada, 2021

Nabór do projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

Nabór do projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” Powiat zambrowski ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji […]
25 listopada, 2021

Miasto Zambrów z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Miasto Zambrów z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład W dniu 25 października 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu […]
24 listopada, 2021

Spotkanie doradcze w Mieście Zambrów dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Kolejne spotkanie doradcze w Mieście Zambrów dotyczące Programu „Czyste Powietrze” Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Zambrów działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańców Miasta […]
24 listopada, 2021

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

Zambrów, 23.11.2021 r. KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW W związku z działaniem w Urzędzie Miasta Zambrów punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zapraszam zainteresowanych mieszkańców Miasta Zambrów […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu