19 lutego, 2020

Ogłoszenie o konkursie – kultura fizyczna i sport

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku I. Postanowienia ogólne. Konkurs odbędzie się […]
19 lutego, 2020

Ogłoszenie o konkursie – promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2020 roku I. Postanowienia ogólne. Konkurs odbędzie się […]
19 lutego, 2020

Ogłoszenie o konkursie – wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku   I. Postanowienia ogólne. Konkurs […]
18 lutego, 2020

Społeczne badania ankietowe w 2020 r.

Społeczne badania ankietowe w 2020 r. Szanowni Państwo, Statystyka publiczna od wielu lat gości w Państwa domach. Z jej badań korzystają nie tylko organy państwa, przedsiębiorcy, […]
17 lutego, 2020

Jubileusz 5-lecia działalności Chóru Uniwersytetu III Wieku połączony z wieczorem poezji pn.  „Zimowe Strofy Seniorów”.

Jubileusz 5-lecia działalności Chóru Uniwersytetu III Wieku połączony z wieczorem poezji pn.  „Zimowe Strofy Seniorów”. 16 lutego 2020 r. w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury […]
14 lutego, 2020

Foresight Miasta Zambrów 2040

Foresight Miasta Zambrów 2040 Miasto Zambrów we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zainicjowało projekt społeczny „Zambrów 2040”. Celem głównym projektu jest opracowanie wizji oraz […]
14 lutego, 2020

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie 13.02.2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie obchodziła Święto Patrona – Władysława Broniewskiego. Na uroczystości obecny był […]
13 lutego, 2020

Ogłoszenie o konkursie – rozgrywki województwa podlaskiego w kategoriach młodzieżowych

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2020 roku  I.Postanowienia ogólne. Konkurs odbędzie […]
13 lutego, 2020

Ogłoszenie o konkursie – współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych powyżej IV ligi.

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2020 roku I.Postanowienia ogólne. Konkurs odbędzie […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu