6 grudnia, 2019

XII Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

XII Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 5 grudnia w Kościele pw. Ducha Świętego odbyło się podsumowanie XII edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji […]
5 grudnia, 2019

akcja „Słoik Szczęścia”

akcja „Słoik Szczęścia” Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz z pracownikami tutejszego urzędu przyłączyli się do akcji „Słoik Szczęścia” zorganizowanej przez opiekunki szkolnego koła wolontariatu w […]
4 grudnia, 2019

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza przetargi ustne nieograniczone

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 660/2 o powierzchni 0,1668 ha położonej w Zambrowie przy ul. Spacerowej. […]
29 listopada, 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

Postępowanie: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zambrów wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2020-2022” Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 144.624,00 zł   Wykonawcy, którzy […]
27 listopada, 2019

Komunikat – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub najmu

K O M U N I K A T Burmistrza Miasta Zambrów Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. […]
27 listopada, 2019

Pośpiewajmy razem z Chórem Uniwersytetu Trzeciego Wieku MOK w Zambrowie

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na spotkanie „Pośpiewajmy razem z z Chórem Uniwersytetu Trzeciego Wieku MOK w Zambrowie”, które odbędzie się 1 grudnia 2019 r. […]
25 listopada, 2019

Inauguracja sezonu kulturalnego 2019 / 2020

Inauguracja sezonu kulturalnego 2019 / 2020 W minioną sobotę 23 listopada 2019 roku odbyła się Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji reportażu z […]
22 listopada, 2019

Wystawa poplenerowa – II PLENER BATIKOWY PRACOWNI TKANINY MOK W ZAMBROWIE

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na wystawę poplenerową prezentującą prace stworzone podczas „II Pleneru Batikowego Pracowni Tkaniny MOK w Zambrowie”, która odbędzie się 7 grudnia […]
21 listopada, 2019

Wycofany lek! Informacja dla mieszkańców Zambrowa

Wycofany lek! Informacja dla mieszkańców Zambrowa Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał ze sprzedaży serie leku Debridat, który stosowany jest w przypadku zaburzeń układu pokarmowego. Nasze systemy monitorujące […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu